Posted in Անհատական պլան

Իմ աշխհարը

Իմ աշխարը տափակ է և այնտեղ արևը ժպտում է և այնտեղ երկինքը կարմիր է այնտեղ ծառերը երքում են իսկ ծաղիկները պարում են իսկ խոտերը խաղում են 23այ նտեղ մարդիկ ժպտում