Posted in Մայրենի, Անհատական պլան

Հայերենի հնչյունները

ա,բ,գ,ե,է,ը,թ,ժ,ի,ծ,կ,հ,ջ,ռ,ս,վ,տ,ր,ց,փ,

դ,զ,լ,խ,շ,չ,ու,ք,և,օ,ֆ

Դարպաս, եղինջ, թակարդ, կաթսա, շյուղ, պատշգամբ, սրճեփ:

Մատյան, մեղավոր , մթերք, միլիոն , մխիթարել, մղկտալ, մողես, մրջյուն:

Ականջօղ , այժմյան , արդուկ , բերրի , գաղտնի, գզվռտոց , դաստիարակ , ելևէջ , երախտիք երբեք ,Երբևէ, զարթնել , զվարթ , թղթակից , հեքիաթասաց , մրրիկ, որևէ, որևիցե, տարրական, օրրան:

Հորդ-հորթ,հարթ,բարդ

հարդ-հարթ,մարդ,վարդ

ուղտ-ուխտ,

Աղտ-ախտ

Գիրք-ձիրք,դիրք

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s