Posted in Մայրենի, Անհատական պլան

Մայրենի

1. Տրված բառերը վանկատի՛ր (վանկերի բաժանի՛ր): Բառերի դիմաց գրված է վանկերի քանակը:

Օրինակ՝ արահետ (3)- ա-րա-հետ

կածան (2)-կա-ծան

, հերոս (2),հե-րոս

բերանբաց (3)-բե-րան-բաց

, արկածային-ար-կա-ծա-յին

(4), արդարադատ -ար-դա-րա-դատ

կարգապահ -կար-գա-պահ

, հերթական (3),-հեր-թա-կան

մատակարարել (5)-մա-տա-կա-րա-րել

, ազատասեր (4):-ա-զա-տա-սեր

2Տրված են վանկերՎերականգնի´ր վանկատված (վանկերի

բաժանվածբառերը:

Օրինակ` թե-թե-վա-նալ – թեթևանալ:

Ա. Տե-րև-տերև

ա-րև-մուտք-արևմուտք

, ա-րև-կող-արևկող

, Տա-թև-Տաթև

Բ. Տե-րե-վա-թափ-տերևաթափ

անձ-րե-վա-յին-անձրևային

, ա-րե-վոտ,-արևոտ

հե-վալ,հևալ

 բե-վե-ռա- յին,-բևեռային

 ձե-վա-կան,-ձևական

թե-վա-վոր,-թևավոր

 ու-ղե-վոր,  ուղևոր

սե-վա-նալ:-սևանալ

3. Տրված բառերը վանկատի´ր (վանկերի բաժանի՛ր): Ընդգծի՛ր այն և երըորոնք վանկատման ժամանակ երկու տառով (ե, վչեն գրվում:

Սևուկ-սե-վուկ

թեթևություն-թե-թե-վութ-յուն

, անձրև-անձ-րև

բարևել-բա-րե-վել

կարևոր,-կա-րե-վոր

արևշող-ա-րև-շող

թևանցուկ-թե-վան-ցուկ

տևական-տե-վա-կան

թեթև-թե-թև

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s