Posted in Մաթեմատիկա, Անհատական պլան

Մաթեմատիկա 21.10.25.10.2019թ

Վարժ.95

ա)90կմ.+234կմ+210կմ =534կմ

8կմ 250մ-3կմ=8250-3000=5250մ

6կմ420մ+3կմ200մ=6420-3200=3220մ

6կմ 700մ+300մ=6700+300=7000մ

բ)30կմ+352կմ+170կմ=552կմ

8կմ420մ-210մ=8420-210=8210մ

5կմ385մ+7կմ 400մ=5385+7400=12785մ

8կմ 200մ+800մ=8200+800=9000մ

վարժ.96

a=4200

ա)a:(70+130)*45=945

32*(a+800):800=200

բ)72*(a-3504):6=8352

a*(a-4160):70=2400

Վարժ.97

ա)2x 72կգ=144կգ

6x 84մ=504կմ

12x 32լ=384 լ

3x 15վ=45վ

12x 100տ=1200տ

36x 24մ2=864 մ2

բ)7x 3ժ=21ժ

4x 27կմ=108կմ

8x 27 կմ2=216 կմ2

6x 8ր=48 ր

8x 25տ=200 տ

3x 25ց=75ց

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s