Posted in Մայրենի, Անհատական պլան

Մայրենի 05․12․2019

Զմրուխտ,  նախշուն, կխտար, նախկին,  բախտ, ողկույզ, ճեղք, կողպեք, գաղտնիք, սանդուղք, ճեխքել, խախտել, վախկոտ, տախտակ, եղբայր, խրոխտ, թուղթ, խեղդել, ծախսել, կմախք, աղբյուր, պղտոր, դժոխք, դրախտ, զմրուխտյա,  անվախճան, մղկտալ,  թախտ, աղտոտել:

հեքիաթ պարզ զմրուխտյա բարդ աննկատ-անածանց նկատ արմատ վերջալույս վերջ արմատ ա հոդակապ լույս արմատ մանկություն մանկ արմատ ություն ածանց հարձափորց հարց արմատ ա հոդակապ փորձ ածանց խրճիթ պարզ բառ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s