Posted in Մաթեմատիկա, Անհատական պլան

Մաթեմատիկա

վարժ499

14300-13850=450

47324-23405-23193=726

726-450=276

276×241=66516

33454+30546=64000

47324-47258=66

128000:64000=2

66:33=2

2-2=0

վարժ500

գումարելի 12462 50779 9874

գումարելի 1243 5462 3459

գումար 13705 65241 33333

նվաազելի 21345 0902 52147

հանելի 3246 2105 48893

տարբերություն 18099 1203 3254

վարժ501

242 66 101

321 132 34

77682 8712 3434 121 33

6655 1452 9090

55 44 1836180

121 33 202

վարժ502

8հազ+2հ+8մ=8208

4հազ+6հ+2տ+4մ=4624

50000+11+10+3=50240

7×100000+2=700002

վարժ503

4162>4062

7230>7224

234<23458

723878<723900

74912>74820

65607>65420

52185<52312

40254<408543

վարժ504

5×26=130

144+96+240=480

768-128=640

345x(26-25)=345

3x48x(2×48+5)x(4-4)=0

11×33-33=330

վարժ505

499+501=1000

999+999=1998

4+312+96=412

5+448+195=648

7x(24+16)=280

(45+15)x40=2400

256×37-255×37=37

7×42+3×42=420

վարժ510

8026

5230

60302

904002

80351

200306

3005

7209

վարժ511

2688:8=336

2688:16=168

2688:192=14

1205×5=241

1205×15=18075

1205×115=138575

վարժ512

1218-412=806×7=5642

2188+412=2600-8=2592

12×41=492 725-492=273

516:12=43

վարժ513

426:3=142×127=18034

5425:5+1296=2381

18034-2381=15653

915:5=183+2425=2608

14×321=4494

90231-4494=85737

85737-2608=83129

վարժ514

64×25=1600-1576=24

888:24=37+7041=7078

2604:6=434

888-434=454×62=28148+302=28450

վարժ515

42կմ-350մ=41կմ650մ

12դմ 2սմ-7սմ=7դմ

82կգ-6գ=81կգ994գ

22տ200կգ-380կգ=21տ820կգ

25օր-15ժ=24օր9ժ

18ժ20ր-30ր=17ժ50ր

վարժ516

1.դեղին մեքենան

2,կապույտ 60կմ

կանաչ 80կմ

դեղին 120կմ

դեղին,կանաչ,կապույտ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s