Posted in Մաթեմատիկա, Անհատական պլան

Մաթեմատիկա 13.04.20-19.04.20

Վարժ. 625

7-ի բազմապատիկներն են՝

14,28,35

Վարժ.627

30-ի բաժանարարները 3,5,6,10

18-ի ամենափոքր բաժանարարն է 1ն է

21-ի ամենամեծ բաժանարարը 7ն է

12-ը ունի 4 բաժանարար՝2,3,4,6

24-ի բաժանարարներն են՝ 2,3,4,6,8,12

վարժ 635

3+5=8

3×8=24

14-8=6

6×5=30

30+24=54

Պատ.՝ 8 հատ 3 թևանի,6 հատ 5 թևանի:

վարժ 637

100 և 50 թվերը բազմապատիկ է 2ին:

100+50=150 թվերը բազմապատիկ է 2-ին:

100-50 թվերը բազմապատիկ է 2-ին:

Վարժ 587

240:40=6

45:10=4(մն.5)

542:10=54(մն.2)

7828:10=782(մն.8)

560:10=56

48:10=4(մն.8)

323:100=3(մն.23)

4146:1000=4(մն.2)

Վարժ. 640

ա- առանց մնացորդի 10-ի բաժանվող թվերը-84000,120,200,2800,2030,3000,450000,1000

բ-առանց մնացորդի 100-ի բաժանվող թվերը-84000,200,2800,3000,450000,1000

գ-առանց մնացորդի 1000-ի բաժանվող թվերը-84000,2800,3000,450000,1000

վարժ 588

37:10=3(7մն.) 3×10+7=37

370:10=37 37×10=370

548:10=54(8մն.) 54×10+8=548

279:100=2(79մն.) 2×100+79=279

380:100=3(8մն.) 3×100+8×10=380

2200:100=22 22×100=2200

2579:1000=2(579մն.) 2×1000+579=2579

3800:1000=3(8մն.) 3×1000+8×100=3800

22000:1000=22 22×1000=2200

Վարժ 589

245:10=24(5մն.)

2415:100=24(15մն.)

2415:1000=2(415մն.)

վարժ 643

840 վ = 50400ր

725ց = 7տ 25ց

255սմ = 2մ 55սմ

320ժ = 13օր 8ժ.

452մմ = 54սմ 2մմ

675կգ = 6ց 75կգ

Վարժ 656

ա-առանց մնացորդի 5-ի բաժանվող թվերը-5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100

բ-առանց մնացորդի 10-ի բաժանվող թվերը-5,10,20,30,40,50,100

վարժ 660

65-6 տասնավոր ,5միավոր- 65:5=13

305-3 հարյուրյակ,5 միավոր 305:5=61

4553-4 հազարավոր 5 հարյուրավոր,5 տասնավոր 3 միավոր

5030-5 հազարավոր 3 տասնավոր 5030:5=1006

25-2 տասնավոր 5 միավոր 25:5=5

265-2 հարուրյակ 6 տասնավոր 5 միավոր 265:5=53

3257-3 հազարավոր,2 հարյուրավոր,5 տասնավոր 7 միավոր

1020- 1 հազարյակ 2 տասնավոր 1020:5=204

վարժ 662

1օրը-20կմ

2օրը-3×20կմ

3×20+20=80կմ

կամ 2-րդ եղանակ

4×20=80կմ

Պատ.՝ 80 կմ :

Վարժ 688

150:2=75

150:5=30

30×4=120

Պատ.՝ առջին օր-120կգ,երկորորդ օր-30կգ:

վարժ. 706

ա-3լ 450մլ =3450

42լ 50մլ =42050մլ

բ-7լ 700մլ= 7700մլ

48լ 7մլ= 48007մլ

վարժ 707

ա-2500մլ =2լ 500մլ

4305մլ= 4լ 305մլ

20020մլ= 20լ 20մլ

20005մլ= 20լ 5մլ

4700մլ=4լ 700մլ

3830մլ = 3լ 830մլ

4050մլ= 4լ 50մլ

4004մլ= 4լ 4մլ

վարժ 708

3x 1կգ 500մլ=4կգ 500գ

2x 1կգ 500գ=3

2×2500= 5000դր

Պատ.՝5000դր.

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s