Posted in Մաթեմատիկա, Անհատական պլան

Մաթեմատիկա 20.04.20-30.04.20

Վարժ. 744

3×25=75կմ

3×15=45կմ

3×20=60կմ

Վարժ. 745

3×100=300

3×85=255

90×3=270

Վարժ 746

ա/800×3=2400կմ/ժ

բ/12մ/րx10=120մ/ր

գ/8×15=120կմ/վ

վարժ 747

ժամանակ արագություն ճանապարհ

ավտոմեքենա 4 90 360

գնացք 4 85 340

Վարժ 748

90×3=270կմ

360-270=90կմ

Պատ՝90կմշ

բ,

130×30=3900

5300-3900=1400մ

Պատ՝1400մ

վարժ750

75×2=150

60×2=120

150-120=30

Պատ՝30կմ

վարժ753

4×245=980

Պատ՝980լ

բ,

3150:210=15

Պատ՝15ժ

վարժ756

42:2=21

Պատ՝21

վարժ757

2հազ.+3հ.+1մ=2301

4հազ+8հ+3տ+8մ=4838

3000+1+6+5=3165

3×10000+100×10+2×1+50+1×5=31255

վարժ761

1.80 2.100 3.120

վարժ762

ավտոմեքենան 3ժ 80արագություն 240կմ

ավտոբուս 4ժ 60արագություն 240կմ

վարժ763

80×2=160

100×2=200

160+200=360

Պատ՝360կմ

բ,

2×18=36

2×15=30

36+30=66կմ

վարժ768

5×180=900

4000-900=3100

Պատ՝3100լ

բ,

150×4=600

120×4=480

600+480=1080

5000-1080=3920

Պատ՝3920լ

վարժ771

ա,

3023մ=3կմ 23մ

452սմ=4մ 52սմ

324մմ=300սմ 24մմ

բ,

60220գ=60կգ220գ

4052կգ=52ց 4կգ

3004կգ=3տ 4կգ

վարժ774

նուռ310

տանձ270

խնձոր260

վարժ779

90 140 100

վարժ780

ավտոմեքենան 4ժ 90արագ 360կմ

ավտոբուս 7ժ 60արագ 360կմ

վարժ781

4×60=240

60+20=80

240:80=3

Պատ՝3ժ

բ

450:50=9

450:30=15

15+9=24

Պատ՝24ր

վարժ787

2209+2316=4525

25×181=4525

6710-2185=4525

366525:81=4525

բ,

1515+1885=3400

17×200=3400

6616-3216=3400

40800:12=3400

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s