Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Քննարկվող հարցեր․
1․ Որո՞նք են երկարության չափման միավորները։-մմ,սմ,դմ,մ,կմ
2․ Որո՞նք են զանգվածի չափման միավորները։-մգ,գ,կգ,ց,տ
3․ Որո՞նք են ժամանակի չափման միավորները։ -մ մ,վ,ր,ժ,օր,շաբաթ,ամիս,տարի,դար,հազարամյակ
4․ Որո՞նք են արագության չափման միավորները։ կմ/ժ,մ/ժ,մ/վ

Առաջադրանքներ․
1)
5 դեցիմետր 30 սանտիմետրը արտահայտիր սանտիմետրերով:50+30=80սմ
3 կմ 4 մ 2դմ-ն արտահայտիր դեցիմետրերով-300+40+2=342դմ
4 տ 3ց 5 կգ –ը արտահայտիր կլիլոգրամներով:4000+300+5=4305կգ
6 ժ 36 րոպեն արտահայտիր րոպեներով:360+36=396
9 ր 20 վ արտահայտիր վայկյաններով:540+20=560վ
Քանի՞ ժամ է 5օր 6ժամը։120+6=126ժ

2) Քանի՞ անգամ է 50 գրամը փոքր 1 տոննայից։

3) Հաշվե՛ք․
8 մ 3 սմ 1 մմ + 20 սմ 9 մմ=8մ 23սմ 10մմ
1 կմ 300 մ + 8 կմ 4 մ 30 սմ= 9կմ 304մ+30սմ
1 տ 3 ց 4 կգ + 10 տ 30 կգ=11տ 334կգ
8 ց 39 կգ + 1 տ 9 ց 70 կգ=27ց 109կգ
3 ժ 20 ր 30 վ + 50 ր 30 վ=251ր

4) Ընտրիր այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն՝ կստացվի ճիշտ
անհավասարություն (տարբերակները շատ են, գրի՛ր մեկը)։
10ց 640կգ < 10ց 540կգ
3տ 20կգ < 3տ500 կգ
8 տ 5 50 կգ > 8 տ 7 ց
20 դմ 2 սմ > 20 դմ 2 մմ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s