Posted in Մայրենի

Ինքնուրույն աշխատանք

77.յոթանասուն յոթ

229-երկու հարյուր քսան ինը

34-երեսուն չորս

48-քարասուն ութ

5429-հինգ հազար չորս հարյուր քսան իննը

96739-իննսուն վեց հազար յոթ հարյուր երեսուն իննը

84-ութսուն չորս

775-յոթ հարյուր յոթանասունհինգ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s