Posted in Մայրենի, Մայրենի 3-րդ ուսումնական շրջանի ամփոփում

Մայրենի 3-րդ ուսումնական շրջանի ամփոփում

Այս տարի ունեցանք մայրենիից հետաքրքիր առաջադրանքներ ,որոնց մասնակցել եմ մեծ սիրով և հետաքրքրությամբ:Սովորեցի շատ բանաստեղծություններ ,որոնք ես միշտ հիշում եմ ,նույնիսկ փոքրիկ քույրիկիս եմ դրանք սովորեցնում: Ես սիրում եմ մեր դպրոցը և այն առարկաները ,որոնք անցնում ենք : Ներկայացնեմ այդ առաջադրանքները ,որոնք ես կատարել եմ :

Իմ մայրենիի էջը՝

https://alenharutyunyan.wordpress.com/category/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%ab/

Թումանյանական օրեր

https://wordpress.com/post/alenharutyunyan.wordpress.com/2981

https://wordpress.com/post/alenharutyunyan.wordpress.com/3137

https://wordpress.com/post/alenharutyunyan.wordpress.com/3140

Տերյանական օրեր

https://wordpress.com/post/alenharutyunyan.wordpress.com/3128

https://wordpress.com/post/alenharutyunyan.wordpress.com/3134

https://wordpress.com/post/alenharutyunyan.wordpress.com/3142

Կարդում ենք Չարենց

https://wordpress.com/view/alenharutyunyan.wordpress.com

Ուսումնական գարուն նախագիծ

https://wordpress.com/post/alenharutyunyan.wordpress.com/3180

Կարդում ենք Աղայան

https://wordpress.com/post/alenharutyunyan.wordpress.com/3215

https://wordpress.com/post/alenharutyunyan.wordpress.com/3217

https://wordpress.com/post/alenharutyunyan.wordpress.com/3211

Գնում եմ Մայր դպրոց

https://wordpress.com/post/alenharutyunyan.wordpress.com/3119

Հազարան հավքը

https://alenharutyunyan.wordpress.com/2021/05/23/%d5%b0%d5%a1%d5%a6%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%be%d6%84-%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%a3%d5%a8-%d5%b0%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%ab-%d6%83%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b4%d5%b7%d5%bf/

https://wordpress.com/post/alenharutyunyan.wordpress.com/3207

Ստեղծագործական աշխատանքներ

https://wordpress.com/post/alenharutyunyan.wordpress.com/3190

https://wordpress.com/post/alenharutyunyan.wordpress.com/3213

https://wordpress.com/post/alenharutyunyan.wordpress.com/3199

https://wordpress.com/post/alenharutyunyan.wordpress.com/3170

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s