Posted in Անհատական պլան

1. Տառային արտահայտության տեսքով գրի՛ առեք գործողությունների
հետևյալ հաջորդականությունը.
ա) a թիվը բազմապատկել 4-ով և արտադրյալին գումարել 6,

a×4+6
բ) y թվից հանել 11 և տարբերությանը գումարել z թիվը,

(y-11)+z
գ) 10-ը բաժանել a թվին և քանորդին գումարել 15-ի և b թվի արտադրյալը,

10:a+15
դ) m թվին գումարել 5 և գումարը բազմապատկել n թվով:

(m+5)×n

2. Դիցուք, տրված է a թիվը: Կազմեք տառային արտահայտություն և գրի՛ առեք.
ա) այդ թվի կրկնապատիկը

ax2
բ) այդ թվի կեսը,

a:2
գ) այդ թվի երկու երրորդը,

ax2/3
դ) այդ թվից հինգով մեծ թիվը,

ax5
ե) այդ թվից 10-ով փոքր թիվը:

a-10

3. Կատարե՛ք հաշվումները, եթե a = 3.
ա) 3 ⋅ a + 386=385 գ) (17 – a) ⋅ 3= 42 ե) (78 ։ a + 99 ։ a) ⋅ 5=59
բ) 27 ։ a + 96 ։ a=41 դ) (6 ⋅ a + 3) ⋅ a=63 զ) a ⋅ 2 + a ⋅ 3 + a ⋅ 4=27

4. Գրի՛ր թվային արտահայտությունը և հաշվի՛ր արժեքը․

ա) (−2) և 3 թվերի արտադրյալը,-6
բ) 12 թվի կրկնապատիկը,24
գ) 35 և 4 թվերի քանորդը,9
դ) 5 թվի եռապատիկը,15
ե) 2 և 3 թվերի գումարի կրկնապատիկը,10
զ) −5 և 4 թվերի արտադրյալը,-20
է) 7 և 2 թվերի արտադրյալի կրկնապատիկը,28
ը) 4 թվի և 6 թվի կրկնապատիկի արտադրյալը96։

5. Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 7, b = 5.
ա) 3 ⋅ a + 5 ⋅ b=46 գ) (a – b) ⋅ 4 + a ⋅ b=105 ե) (a – 7) ⋅ 8 + (b – 5) ⋅ 4= 0
բ) 10 ⋅ (a + b) ։ 3=40 դ) 95 ։ b + 49 ։ a=26 զ) (a – 7) ⋅ (b – 5)=0

6. Հաշվի՛ր նշված թվերի կիսագումարը․
ա)  6   և 24=15   բ) 13   և 49;=31  գ) 91   և 33=62   դ) 101 և 9=6₩