Posted in Մաթեմատիկա, Անհատական պլան

Կրկնենք անցածը

1) Հաշվե՛ք

ա) |– 6| + |-4|=-10

բ) |– 50| + |+ 4|=46

 գ) |– 18| · |– 21|=378

դ) |21| – |-6|=15

2) Առանց բազմապատկում կատարելու համեմատե՛ք.

ա) (–5) · (–21) և 0,>0 դ) (+3) · (+9) և (+8) · (–7),

բ) (–8) · (+6) և 0,<0 ե) (–14) · (–12) և (–10) · (-4),

գ) (+15) · (–4) և 0, զ) (+2) · (–1) և (–6) · (–31)։ 

3) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (35 – 17) – 20, դ) (29 – 64) + 23, 

բ) (–43 – 14) – 32, ե) (–30 – 21) + 56:

գ) (–74 + 27) – 15, 

Լրացուցիչ առաջադրանքներ (տանը)

4) Հաշվե՛ք

ա) |31| + |27|

բ) |44| : |– 4|

գ) |– 3| – |– 1|

դ) |15| · |– 12| 

5) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (79 – 45) – 60, գ) (–18 + 6) – 30, 

բ) (–33 –21) + 11, դ) (16 – 33) – 54:

6)  Օգտվելով գումարման նկատմամբ բազմապատկման բաշխական 

օրենքից՝ հաշվե՛ք հնարավորին չափ պարզ եղանակով.

ա) ( +5 ) · ( +3 ) + ( +5 ) · ( –2 ), գ) ( –7 ) · ( –4 ) + ( –7 ) · ( +3 ),

բ) ( –2 ) · ( +4 ) + ( –2 ) · ( –3 ), դ) ( –6 ) · ( –5 ) + ( –6 ) · ( +4 )։

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

7) Տասը լիտր աղաջուր պատրաստելու համար անհրաժեշտ է կես կիլոգրամ աղ։ Սովորողները Թթուդրիկին որքա՞ն աղ պետք է օգտագործեն՝ ութ ու կես լիտր աղաջուր պատրաստելու համար։

425

8) Գտնելով օրինաչափությունը՝ լրացրո՛ւ բաց թողնված թիվը՝ 8, 18, 38, 78,156, 318:

9) Գտի՛ր շրջանով ծածկված թիվը:

Подпись отсутствует
18

10) Կ, Ո, Դ տառերից յուրաքանչյուրին համապատասխանում է 0-ից 9 թվանշաններից որևէ մեկը: Բացի՛ր կողպեքը՝ օգտվելով հետևյալ հուշումներից․ 682 թվի մեջ թվանշաններից մեկը ճիշտ է գրված և իր տեղում է (ճիշտ կարգում է), 614 թվի մեջ թվանշաններից մեկը ճիշտ է գրված, սակայն իր տեղում չէ (ճիշտ կարգում չէ), 260 թվի մեջ թվանշաններից երկուսը ճիշտ են գրված, սակայն իրենց տեղերում չեն (ճիշտ կարգերում չեն), 738 թվի մեջ ճիշտ թվանշաններ գրված չեն, 438 թվի մեջ թվանշաններից մեկը ճիշտ է գրված և իր տեղում է (ճիշտ կարգում է):

Подпись отсутствует

664

Posted in Մայրենի, Անհատական պլան

Գործնական քերականություն

1․ Բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր

խնդրագիրք-խնդիր արմատ-ա հոդակապ, գիր արմատ, ք ածանց

մեծամիտ-մեծ- արմատ-ա հոդակապ-միտ արմատ

հանրային-հանուր-արմատ-ա-հոդակապ-յին-արմատ

համակարգիչ-համ ածանց-ա հոդակապ, կարգ արմատ, իչ ածանց

գնդասեղ-գունդ-արմատ-ասեղ- արմատ

անդադար-ան-ածանց-դադար-արմատ

հնարամիտ-հին-արմատ-ա-հոդակապ-միտ-արմատ

հանրահայտ-հանուր-արմատ-ա-հոդակապ-հայտ-արմատ

դեղձենի-դեղձ-ենի

2․ Կետերի փոխարեն գրի՛ր յա, իա կամ եա: Բառարանով ստուգի՛ր՝ ճի՞շտ ես գրել:

Միմիանց, քվիարկություն, որդ..կ, ..սաման, քիմ..ական, հեք..թային, ոսկ.., հր..կան, դաստ..րակություն, սեն..կ, կր.., Անդր..ս, Եղ..զարյան, կ..նք:

3․ Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը:

Շոշափեց ու տեսավ, որ խեղճ կենդանու… կոտրվել է: (ող, ոխ)

… սրտում որ մնա, թույն կդառնա, կքայքայի սիրտը: (ող, ոխ)

Երբ երեկոյան հետ թռան, տեսան, որ իրենց …. գրավել է անծանոթ մի թռչուն: (բույն, բուն)

Մի քանի հողի ձեռք ձեռքի էին տվել ու փորձում էին գրկել հինավուրց ծառի վիթխարի …: (բույն, բուն)

Մոտակայքում ապրողներն այնքան են վարժվել… շառաչին, որ դրան էլ ուշադրություն չեն դարձնում: (Վիկտորիա, Վիկտորյա)

Տնեցիներն այնքան են վարժվել … անտեղի լացուկոծին, որ դրան էլ ուշադրություն չեն դարձնում: (Վիկտորիա, Վիկտորյա)

4․ Նախադասությունները կետադրի՛ր․

Երկինքը կամաց-կամաց ամպեց և սկսեց անձրևել:

Հայրը խոժոռվեց ու տղան հասկացավ որ պիտի լռի:

Բժիշկը բամբակ է ուզում որ վերքը մաքրի:

Իսկական կրակ է երեխա չէ:

Գետափին մի քար կա որի վրա պառկում էր լողանալուց հետո:

Այդ մարդու սիրտը քար է երբեք ոչ մեկին չի ներում։

5․ Բաց թողած տեղերում լրացրու Է կամ Ե:

մանր-սպան, միջօր-, լայն-կրան, երբևից-, այժմ-ական, ամենա-ական, ան-րկյուղ, առ-րևույթ, առ-ջ, բազկ-րակ, գետ-զր, գոմ-շ, դող-րոցք, ելև-ջ, եղեր-րգ, երբև-, ինչևից-, մանր-, հն-աբան, մանր-, նախօր-, չ-ն, չ-իր, որև-, չ-ինք, ստոր-րկրյա: 

Posted in Անհատական պլան, Բնագիտություն

Բնագիտություն

…Լուծել խնդիրներ

 1. Գտնել կրիայի արագությունը, եթե հայտնի է, որ 120մ երկարությամբ ճանապարհը նա անցավ 15 վարկյանում: Պատ:
 2. Որքան ճանապարհ կանցնի ավտոմեքենան 4 ժամում, եթե մեքենայի արագությունը 90 կմ/ժ է:  Պատասխանել հարցերին 1. Ո՞ր ուժն են անվանում ծանրության ուժ: 2. Ինչի՞ց է կախված մարմնի ծանրության ուժը:
 3. Ինչպե՞ս է ուղղված ծանրության ուժը:
 4. Ո՞ր ուժն են անվանում մարմնի կշիռ:

Դասարանական 1 ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԷՆԵՐԳԻԱ

 1. Ներկայացրե՛ք մեխանիկական աշխատանքի օրինակներ:
 2. Ի՞նչ բանաձեւով է հաշվարկվում մեխանիկական աշխատանքը:
 3. Ո՞ր դեպքում մարմնի վրա ազդող ուժն աշխատանք չի կատարում: 4. Ինչո՞ւ են էներգիան եւ աշխատանքը չափում միեւնույն միավորով: 5. Ո՞րն է 1 Ջ աշխատանքը:

Տնային 2

Լուծել խնդիրները

1*

Գտնել ձկան արագությունը, եթե հայտնի է, որ 360 մ երկարությամբ ճանապարհը նա անցավ 40 վարկյանում:

2*
Որքան ճանապարհ կանցնի ինքնաթիռը 4 ժամում, եթե նրա արագությունը 100կմ/ժ է: 

Հարցեր

1.Ներկայացրե՛ք մեխանիկական աշխատանքի օրինակներ:
2. Ի՞նչ բանաձեւով է հաշվարկվում մեխանիկական աշխատանքը:
3.Ո՞ր դեպքում մարմնի վրա ազդող ուժն աշխատանք չի կատարում:

4. Ինչո՞ւ են էներգիան եւ աշխատանքը չափում միեւնույն միավորով:

5. Ո՞րն է 1 Ջ աշխատանքը:

Դասարանական 2

Էներգիա

 1. Բանվորը, կիրառելով 50 Ն ուժ, բեռը տեղափոխել է մի հարկից մյուսը: Ի՞նչ մեծություն է անհրաժեշտ նրա կատարած աշխատանքը հաշվելու համար:
 2. Տղան բեռը տեղափոխելու համար կիրառել է 6 Ն ուժ, անցնել 27 մ ճանապարհ: Հաշվել կատարած աշխատանքը:
 3. Էներգիան չափում են •••••••:
 4. Էներգիան բնութագրում է •••••։
Posted in Русский язык

Упражнение 1

К_сательная, прик_снуться, прик_сновение, предл_жить, предл_гать, предл_жение, изл_жение, изл_гать, прил_гательное, прил_жение, оз_рять, з_ренька, з_рница, з_ря, з_рька, подг_рать, подг_реть, заг_р, заг_релый, подг_реть, наг_реть, выг_реть, заг_реть, сл_гаемые, выр_сли, выр_стать, выр_щенный, возр_ст, ср_щение, р_стительность, г_рит, р_внина, р_вняйсь, м_кать в сметану, г_рели, р_вняется, р_сток, отр_сль, ур_вень, ср_внение, Р_стислав, выр_внять грядки, ср_внить с кем-то, распол_житься, составить ур_внение, р_стение, город Р_стов, непром_каемый плащ, водор_сли, з_ря разг_рается, к_сались, нар_щение, сл_жение, к_снуться, оз_рена, дог_рали, г_релки, возл_жить, возл_гать, пол_гаю, неприк_сновенный, разл_жить, оз_рять, г_релка, приг_рать, оз_ренный, выр_сти, выр_сший, отр_слевой, р_вносторонний, обувь пром_кает, р_вновесие, р_весники, обм_кнуть кисть в краску, вым_кнуть под дождем, зар_внять швы, соприк_сновение.