Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմտիկա Դաս 2

Առաջադրանքներ

1) Երկու ամբողջ թվերից ո՞րն է ավելի մեծ.

ա) դրակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն,

բ) բացասակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն,

գ) դրակա՞ն թիվը, թե՞ բացասական։

2) x թիվը դրակա՞ն է, թե՞ բացասական, եթե` 

 ա) x > 0-դրական

բ) x < 0-բացասական

3) Համեմատե՛ք ամբողջ թվերը.

ա) 0 > –3,      դ) –1 < 1,         է) –13 < 2,

բ) –4 < 2,       ե) 5 > –3,         ը) –1000 < 1,

գ) –3 > –10,   զ) –16 < –12,   թ) 25 > –25։

4) Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք փոքր են՝ 

ա) 4-ից 3,2,1,0,-1,-2,-3

գ) 6-ից 5,4,3,2,1,0,-1,

ե) –5-ից, -6,-7,-8,-9,-10,-11,-12

է) 3-ից, 2,1,0,-1,-2,-3,-4

բ) 0-ից,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7

դ) –1-ից, -2,-3,-4,-5,-6,-7,-8

զ) –10-ից, -11,-12,-13,-14,-15,-16,-17

ը) –3-ից -4,-5,-6,-7,-8,-9,-10

5) Գրե՛ք հետևյալ թվերը` 

ա) աճման կարգով. 31, –1, – 7, –1, 0, –11, 24, 7, – 2 ,–6,

-11,-7,-6,-2,-1,0,7,24,31:

բ) նվազման կարգով. –11, –3, –7, 12, 4, –8, –17, –30, 1, 0, 13։

13,12,4,1,0,-3,-7,-8,-11,-17,-30:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s