Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա Դաս 5

Առաջադրանքներ

1) Հաշվե՛ք

ա) |– 6| + |4|=-2

բ) |– 50| + |– 4|=-54

գ) |– 18| · |– 21|=-378

դ) |21| – |6|=15

ե) |31| + |27| =58

զ) |44| : |– 4|=11

է) |– 3| – |– 1|=-4

ը) |15| · |– 12|=180

թ) |– 210| : |– 15|=-14

3) Երկու թվերից ընտրե՛ք այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելիմեծ է.

ա) – 7 < 11,

գ) – 31 > – 50,

ե) 0 > – 3,

բ) – 6 < – 5,

դ) 9 > 8,

զ) 17 > 0։

4) Համեմատե՛ք թվերը.

ա) – 8 < 7,

գ) 3 > –13,

ե) – 7 > –17,

բ) – 9 > – 11,

դ) 0 > – 4,

զ) 1 > – 8։

5) Թվերը դասավորե՛ք նրանց բացարձակ արժեքների աճման

կարգով.

– 18, 0, 29, 3, – 4, – 17, – 5, 39։

-18, -17,-5, -4, 0, 3, 29, 39

6) Թվերը դասավորե՛ք նվազման կարգով.

50, – 37, 88, 29, – 67, – 33, – 18։

-67, -37, -33, -18, 29, 50, 88

7) 41, – 43, – 49, 42, – 47, – 44, – 50 թվերի մեջ գտե՛ք ամենափոքր

բացարձակ արժեքն ունեցողը։

-49

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s