Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա Դաս 6

Առաջադրանքեր

1) Կատարե՛ք գումարում.

ա) (+7) + (+2)=+(7+2)=+9=9

գ) (+10) + (+15)= +(10+15)=+25

ե) (–17) + (–12),=-(17+12)=-29

բ) (–18) + (–3), =-(18+3)=-21

դ) (–21) + (–4), =-(21+4)=-25

զ) (–29) + (–41)=-(29+41)=-70

2) Գումարե՛ք հետեւյալ թվերը.

ա) –10, +7 եւ –3, -(10-7)=-3=-3

գ) +7, +3 եւ –4, +10>-4

ե) +23, –40 եւ +6, -(40-23)=-17<+6

բ) –18, +11 եւ –10, -7>-10

դ) +18, –27 եւ –5, -9<-5

զ) –29, +40 եւ +30 +11>+30

3) Մի հույն ծնվել է մ. թ. ա. 48 թ. եւ վախճանվել է մ. թ. 25 թ.։ Քանի՞

տարի է ապրել այդ հույնը։ 73 տարի

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s