Posted in Մաթեմատիկա

1) Թիվը պակասորդով կլորացրե՛ք մինչև տասնորդականները.

ա) 0,9382=0,9 ,        դ) 1,0625=1,1 ,           է) 200,18=200,2 ,

բ) 28,2897=28,3 ,       ե) 80,0388=80,04 ,         ը) 567,9111=567,9 ,

գ) 100,5621=100,6 ,      զ) 6,0999=6,1 ,           թ) 0,0008=0,001 ։

2) Ասե՛ք, թե մինչև որ կարգն է կլորացված թիվը.

ա) 93,6527 ≈ 93,65(2) ,    գ) 0,563891 ≈ 0,564 ,       ե) 0,7014 ≈ 1 ,

բ) 734,82 ≈ 735 , (8)         դ) 0,563891 ≈ 0,6 ,          զ) 0,102 ≈ 0 ։

3) Հաշվե՛ք և պատասխանը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.

ա) 0,377 + 3,409 – 2,1006=1,69   գ) 4,5 + 0,3796 + 1,225=6,1

բ) 12,4589 – 6,27 + 1,395=7,6,      դ) 0,1 – 0,01 – 0,001=0,089=0,09=0,1

Լրացուցիչ(տանը)

4) Թիվը հավելուրդով կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.

ա) 7,8932=7,9 ,       դ) 0,9999 =0,1,           է) 2,3845=0,4 ,

բ) 85,0639 85,06,      ե) 65,6788 65,68 ,         ը) 18,0936=18,01 ,

գ) 0,11110,11 ,        զ) 721,8957=721,9 ,        թ) 55,6009 =55,600։

5) Գրե՛ք այն բոլոր թվանշանները, որոնք աստղանիշի փոխարեն

գրելու դեպքում կլորացումը ճիշտ կատարված կլինի.

ա) 2,664 ≈ 2,66 , գ) 18,6 ≈ 18,58 , ե) 7,5 ≈ 7,51 ,

բ) 0,31 ≈ 0,3 , դ) 25,035 ≈ 25,04 , զ) 800,009 ≈ 800 ։

6) Կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները և համեմատե՛ք թվերը.

ա) 0,136 < 0,144,                    դ) 12,129 < 12,131,

բ) 2,254 < 2,256,                     ե) 7,9951 <8,0049,

գ) 3,769154 > 3,767002,          զ) 0,009 > 0,001:

7) Ուղղանկյունանիստի երկարությունը, լայնությունը և բարձրությունը համապատասխանաբար 12,4 դմ, 5,08 դմ և 3,6 դմ են։ Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը և պատասխանը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները։

Լրացուցիչ առաջադրանք

8) Գծի՛ր շրջանագիծ: Որոշիր նրա երկարությունն ու տրամագիծը, ապա հաշվիր դրանց քանորդը:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s