Posted in English

Homework 22-26

Homework 1

A. Answer these questions.

 1. Why did Mrs. Brown want to send her daughter to school?
  Mrs. Brown wanted to start working in an office again.
 2. What did Mrs. Brown do to make Betty like school?
  Mrs. Beown began telling Betty about school saying that it was very nice, she would play games, paint pictures and sing songs.
 3. Why was Mrs. Brown afraid?
  Mrs. Brown afraid to leave Betty at school.
 4. Did Betty like school when she went there?
  Yes, she like the school.
 5. Why was Betty surprised when her mother said, ‘I’m going to
  take you to school in half an hour’s time on the second morning?
  (Because she thought, ‘. . . .’)

  Beacause she thought, ‘ l’ve been to school!’


  B. What words in the story on page 16 mean the opposite of:
  1.nasty -nice 4. young 7. far from-near
  2.bad-good 5. after-before
  3.sad-happy 6little

C. Write this story. Put one of these words in each empty place:
do does doing make makes making

Our children don’t do much homework, but they do a lot of work in
school. My son George likes 
making furniture and things like that more than doing lessons. He sometimes makes nice chairs out of old boxes in his class. He
and his friends 
make a lot of noise while they are working, of course.
George is good at sport: he 
does the high jump very well. Such sport does
children a lot of good, I think. Don’t you?

Posted in English

Self-examination

Ex.1 Grammar

A. 1) My friends are great singers.

2) London is a fantastic city.

3) Polish restaurants are really good.

B. 1) My friends don’t like U2.

2) Are you from the USA.

3) She isn’t Swiss, she’s Italian.

4) Do your brothers like music?

5) Is Julie Roberts Australian?

6) They aren’t British, they’re American.

7) My mother and father don’t like pop music.

C. 1) How old is your brother?
-He is 14.

2) Who is your English teacher?
-Mrs Welch.

3) What are your names?
-I’m Claire and this is Kate.

4) Where are you form?
-I’m from Poland.

Ex.2 Vocabulary

A. 1) Belgium.

2) Bahrain.

3) Italy.

4) Poland.

5) Turkey.

6) Japan.

7) Canada.

B. 1) Belgian.

2) Bahraini.

3) Italian.

4) Polish.

5) Turkish.

6) Japanese.

7) Canadian.

C. 1) -Do you like Paris?

-Yes, it’s a fantastic city.

2)-This film is not very good.

-Yes, you’re right. It’s awful.

3) -We don’t like pizza. It’s terrible.

Posted in English

Take care of yourself

Exercises

Vocabulary Questions

1. What does “tuition” mean?

a) the money you pay to live in an apartment

b) the money someone pays you to work for them

c) the money you pay to a university to study there

d) the money a university gives you to help you study2. What does “grumpy” mean?

a) upset and irritable

b) confused

c) energetic

d) tired3. What does “healthy” mean?

a) good for your body

b) good for your emotional state

c) good for your mental state

d) all of the above


Grammar Questions

1. She decides ________ to class.

a) to walk

b) walking

c) walk

d) walked2. Valerie keeps ________ sick.

a) having

b) getting

c) being

d) doing3. She is so much ________ when she arrives.

a) happy

b) happiest

c) more happy

d) happier


Comprehension Questions

 1. Why does Valerie always feel frustrated and irritable?

After dinner, she starts studying and preparing her assignments. Valerie does not sleep very much because of it. She feels grumpy when she wakes up early in the morning, and she is irritable at work. After her long day, she feels tired in class, and it is hard for her to concentrate.

2.What healthy changes does Valerie make in her life?


During her mid-year break, Valerie decides to make some big changes. First, she learns how to make some easy, healthy recipes. She actually finds that she saves a lot of money by preparing her food herself, and the food tastes much better too! After an early dinner and some quiet reading, Valerie goes to bed early every night. Now she really feels refreshed in the morning.

3. In your opinion, why is it important to take care of yourself?

It is important to take care of myself, because I will be healthy, in a good mood

Posted in English

English

1.Ethel often borrowed things.

 1. Fanny often borrowed things.
  3.Ethel often lent things to Fanny.
 2. Fanny often lent things to Ethel.
  5.One day Ethel lost her bag.
  6.One day Fanny lost her bag.
 3. Fanny liked carrying something in her hand.
 4. Fanny did not like carrying things.
 5. There was a shed at the end of Ethel’s garden.
 6. There was a shed at the end of Fanny’s garden.
Posted in English

About my summer vacation

Hello ,I’m Alen. I’m going to tell you today about my summer vacation .This summer my vacation was connected with school because I was mainly in different places with my friends, teachers, I participated in a few days of camp gatherings ,where I had an interesting outing with new good people .I liked this summer because I had a good rest I am preparing for the new School in Mkhitar Sebastci

Posted in English

Սուտասանը (The liar)

Once upon a time (ժուկով-ժամանակով) there lived a king. This king announced (հայտարարեց) throughout the land:

“I will give half my kingdom (թագավորությանս կեսը) to the man who can tell a lie that I can agree that is a lie.”

shepherd (հովիվ) came and said, “My father has got a pipe (խողովակ). The pipe is very long and he can stir (խառնել) the stars with it».

“That’s possible,” answered the King. “My grandfather had a pipe. He used to (սովորություն ուներ) put one end of it in his mouth and stretch (ձգել) the other up to the sun to light it.”

The man went out scratching (քորելով) his head.

A tailor came and said, “I am sorry, O King, to have come so late. Wind (քամի), storm (փոթորիկ) and lightning (կայծակ) did not let me come early”. I was patching up the crack (ճեղք) of the sky.

“Oh, “I believe it is true” said the King, “but you haven’t patched it very well, for it rained a little again this morning.

This man also went away empty-handed (դատարկաձեռն).

A villager came in with a bag on his shoulder. “What do you want, my good man?” asked the King. “You owe (պարտք լինել) me a bag of gold. I have come for it.” “A bag of gold!” exclaimed (բացականչեց)the King astonished (զարմացած). “That s a lie (սուտ). I do not owe you anything.”

“All right. It is a lie. Then give me half your kingdom.”

“No, no. You’re quite right (Դուք միանգամայն ճիշտ եք). It’s not a lie,” the king tried to correct (ուղղել) himself.

“So I am telling the truth. Then give me the bag of gold.”

Answer the questions:

 1. What did the king say to all people?

This king announced-“I will give half my kingdom (թագավորությանս կեսը) to the man who can tell a lie that I can agree that is a lie.”

2. Who came first?

The first came shepherd (հովիվ).

3. What did he say?

He say-“My father has got a pipe (խողովակ). The pipe is very long and he can stir (խառնել) the stars with it”.

4. What was the king’s answer?

The king’s answer-“That’s possible. My grandfather had a pipe. He used to (սովորություն ուներ) put one end of it in his mouth and stretch (ձգել) the other up to the sun to light it.”

5. Who came second?

The second tailor.

6. What did he say?

He say-“I am sorry, O King, to have come so late. Wind (քամի), storm (փոթորիկ) and lightning (կայծակ) did not let me come early”. I was patching up the crack (ճեղք) of the sky.”

7. What was the king’s reply?

The king say-““Oh, “I believe it is true” said the King, “but you haven’t patched it very well, for it rained a little again this morning.”

8. Who came after the tailor?

The third came villager with a bag on his shoulder

9. What did he tell the king?

He say-“You owe (պարտք լինել) me a bag of gold. I have come for it.”

10.What did the king answer?

The king say-“A bag of gold!” exclaimed (բացականչեց)the King astonished (զարմացած). “That s a lie (սուտ). I do not owe you anything.”

Posted in English

Charlie Chaplin-Չառլի Չապլին

This is a story that Charlie Chaplin liked to tell about himself.-Սա պատմություն է, որը Չարլի Չապլինը սիրում էր պատմել իր մասին:

This happened when he was already a world famous actor.- Սա տեղի ունեցավ, երբ նա արդեն աշխարհահռչակ դերասան էր: A theatre announced a competition to see who could act like Charlie Chaplin.-Թատրոնը հայտարարեց մրցույթ ՝ տեսնելու, թե ով կարող է խաղալ Չարլի Չապլինի նման: People who took part in the competition had to dress like Charlie Chaplin, walk like Chaplin and act out one of the roles in a Chaplin film.-Մրցույթի մասնակիցները պետք է հագնվեին Չարլի Չապլինի նման, քայլեին Չապլինի նման և կատարեին Չապլինի ֆիլմի դերերից մեկը:

When Charlie Chaplin heard about the competition, he decided, as a joke, to take part in the competition himself.- Երբ Չարլի Չապլինը լսեց մրցույթի մասին, որոշեց կատակով մասնակցել: Of course, he didn’t tell about it to anyone.- Իհարկե, նա այդ մասին ոչ ոքի չասաց:

Charlie was so much surprised when he heard that he wasn’t the winner.- Չարլին այնքան զարմացավ, երբ լսեց, որ ինքը հաղթող չէ: However, he decided that it was quite funny.- Այնուամենայնիվ, նա որոշեց, որ դա բավականին զվարճալի է:

Put the sentences in the correct order.

4 Charlie Chaplin decided to take part in the competition.

He didn’t win the first prize.

1 This happened when he was already a world famous actor.

7 Charlie was so much surprised when he heard that he wasn’t the winner.

3 People who took part in the competition had to dress like Charlie Chapline, walk like Chaplin and act out one of the roles in a Chaplin film.

5 Of course, he didn’t tell about it to anyone.

2 A theatre announced a competition to see who could act like Charlie Chaplin.

Find a funny story in a book or a magazine and publish on your blog

The Clever Fox

There once lived a crow. One day he was very hungry. He had not been able to get any food the previous day. “If I do not get anything to eat I will starve to death,” he thought.

As the crow was searching for food, his eyes fell on a piece of bread. He quickly swooped down, picked it up and flew off. Far away in a lonely place he sat on a tree to enjoy the bread.

Just then a hungry fox saw the crow sitting on the tree holding the bread in his mouth. “Yummy! That bread looks delicious. What I would give to get that piece of bread,” the fox thought.

The fox decided to use all his cunning means to get the piece of bread from the mouth of the crow. He sat under the tree. The crow saw him and thought, “I guess this fox wants to eat my bread. I shall hold it carefully.” And he held on to the bread even more tightly.

The clever fox spoke to the crow politely. He said, “Hello friend! How are you?” But the crow did not say anything.

“Crows are such lovely birds. And you are very charming too,” said the fox, flattering the crow.

Then the fox said,” I have heard that besides being beautiful you also have a sweet voice. Please sing a song for me.”

By now the crow started to believe what the fox was saying. “The fox knows true beauty. I must be the most beautiful bird in this whole world. I will sing him a song,” thought the crow.

As soon as the foolish crow opened his mouth to sing the bread fell from its beak and into the ground. The Clever fox, which had just been waiting for this very moment, caught the bread in his mouth and gulped it down his throat.

The crow had paid a heavy price for his foolishness.

I like to read books.

My favourite writer is Hovhannes Tumanyan .

My favourite character is Anban Huri, because she is very funny for me.

Alex: Who is your favourite writer?

Tim: My favourite writer is Gianni Rodari.

Alex: Who is your favourite character? Why?

Tim: My favourite character is Chipolino, because he is very active and interesting for me.