Posted in Մայրենի, Անհատական պլան

Սեպտեմերի 18 մայրենի տնային աշխատանք

1.Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր:

Երբևէ, որևէ, այժմյան, դաստիարակ, գաղտնի, ելևէջ, արդուկ, երբեք, գզվռտոց, երախտիք, որևիցե, զվարթ, ականջօղ, բերրի, օրրան, տարրական, մրրիկ, թղթակից, զարթնել, հեքիաթասաց:

ականջօղ, այժմյան ,արդուկ ,բերի,գաղտնի,գզվռտոց,դաստիարակ,ելևեջ,երախտիք,երբեք,երբևէ, զարթնել , զվարթ , թղթակից, հեքիաթասաց , մրրիկ, որևէ , որևիցե , տարրական , օրրան

2.Մեկ տառ փոխելով տրված բառերից ստացի՛ր նոր բառեր:

Օրինակ՝

որդ — արդ (հիմա), երդ, որբ, որթ, որձ, որմ (պատ), որջ, որս:

Հորդ, հարդ, ուղտ, աղտ, գիրք:

հորդ-հորթ,հարթ

հարդ-հարթ,մարդ,բարդ

ուղտ-ուխտ,ուղի,

աղտ-աղի,աղբ,ուղտ

գիրք-գիրկ

3.Տրված բառերում ո՞ր տառերով (նշաններով) է գրվել է հնչյունը:

Էջ, էի, էգ, էքսկուրսիա, կես, սեր, տեր, հավերժ, բազե, րոպե:

4.Տրված բառերում ո՞ր տառերով (նշաններով) է գրվել o հնչյունը:

Օր, օգուտ, օտար, օղակ, մորեխ, նոր, կտոր, սովորել, պահածո, երեկո, կինո:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s