Posted in Մաթեմատիկա, Անհատական պլան

Մաթեմատիկա

Վարժ 470

ա-3

բ-1

գ-2

վարժ 471

240+320=560կմ

Պատ.՝560կմ

վարժ 474

24կմ200մ+26կմ=50կմ 200մ

70կմ500մ-50կմ 200մ=20կմ 300մ

Պատ.՝20կմ 300մ

վարժ 475

340մ+30մ=370մ

370մ-340մ=30մ

Պատ.՝30մ

վարժ479

8կմ450մ = 8450

17մ4սմ < 1740

15մ5սմ= 1505

6կգ850գ >6085

9տ40կգ =9040

6տ7ց = 6070

5օր15ժ<515ժ

6ժ40ր<640ր

5ր24վ < 500վ

Վարժ 484

1-1400+1200=2600

2-1400+600=2000

3-1200+600=1800

վարժ 488

1-5006

2-20900

վարժ 490

6×48=288

150+90=240

վարժ 482

3644-3650

25368-25370

24665-24670

6584-6600

68544-68600

24650-24700

32500-33000

253608-254000

28365-28500

վարժ 491

95-15=80կմ

Պատ.՝80կմ

վարժ 492

75+15=90կմ

Պատ.՝ 90 կմ 2 մեքենա

վարժ 493

200:2=100կմ

100+20=120կմ

100-20=80կմ

Պատ.՝1-120կմ

2-80կմ

բ-2000-800=1200

1200-800=400

Պատ.՝ 1200մ հեծնվորդ,400մ հետյոտ

վարժ 494

55+65=120կմ

170-120=50կմ

Պատ.՝50կմ

վարժ 496

52:4=13

13-6=7

7×2=14

52-14=38

38:2=19

Պատ.՝ 19սմ և 7սմ

46:4=12

12+16=28

46-28=18

28:2=14

18:2=9

28+18=46

Պատ.՝ 9սմ և 14սմ

64:4=16

16-4=12

16+4=20

2×12=24

2×20=40

40+24=64

Պատ.՝20սմ ,12սմ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s